Πλανήτης σε Κίνδυνο

2022-07-24

Περιγραφή Προγράμματος

Πώς επηρεάζει ο άνθρωπος το φυσικό περιβάλλον; Πώς οι φυσικές καταστροφές σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα; Οι μαθητές συμμετέχουν σε πειράματα, συνεργάζονται και ανακαλύπτουν τους κινδύνους που απειλούν τα οικοσυστήματα. Αντιλαμβάνονται την αξία της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών, καθώς και την ανάγκη για ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:  Γ' και  Δ΄ Δημοτικού

Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη:

  • Οπτικοακουστικό υλικό - Παρουσίαση όπου λειτουργεί επεξηγηματικά στα πειράματα επίδειξης και τις προσομοιώσεις (συμμετοχή των μαθητών στα πειράματα και τις προσομοιώσεις). 
  • Ομαδικά παιχνίδια.
  • Ατομικές κατασκευές.

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.